New article No21746

GUHINDURA AMAZINA

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA MUSHAMA BIGIRIMANA MURURA Alexis RUSABA GUHINDURA IZINA

Yanditswe

kuwa

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA MUSHAMA BIGIRIMANA MURURA Alexis RUSABA GUHINDURA IZINA

Uwitwa MUSHAMA BIGIRIMANA MURURA Alexis mwene SHARAMAGWE na NATORE utuye mu Mudugudu wa Kagara Akagari ka Nyabisindu Umurenge wa Remera Akarere ka Gasabo mu Mujyi wa Kigali, uboneka kuri telephone: 00250788306455, ubarizwa mu gihugu cy’Ubwongereza kuri aderesi zikurikira: 5 Nelson street. Weaste, Salford, Manachester United Kingdom. M5 5WQ.

Yasabye uburenganzira bwo gusimbuza izina MUSHAMA izina SHAMA no gukura izina BIGIRIMANA mu mazina asanganywe MUSHAMA BIGIRIMANA MURURA Alexis akitwa Alexis MURURA SHAMA mu Irangamimerere.

Impamvu atanga ni uko aya mazina Alexis MURURA SHAMA ari yo akoresha mu gihugu cy’Ubwongereza.

Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, gusimbuza izina MUSHAMA izina SHAMA no gukura izina BIGIRIMANA mu mazina asanganywe MUSHAMA BIGIRIMANA Murura Alexis bityo akitwa Alexis MURURA SHAMA mu gitabo cy’Irangamimerere kirimo Inyandiko ye y’Ivuka.

IBITEKEREZO

Tanga igitekerezo


Kwamamaza New article No21943
Kwamamaza New article No21181
Kwamamaza