Kwamamaza

IYOBOKAMANA

Icyo Bibiliya ivuga ku bakoze ‘divorce’ bakongera gushaka

Yanditswe

kuya

Icyo Bibiliya ivuga ku bakoze ‘divorce’ bakongera gushaka

Abakorinto 17:11 " niba batandukanye, ntakongere gushaka cyangwa yigorore n’umugabo we — n’umugabo ntakirukane umugore we. "

Gutana ku bashakanye si ukwa none; kuko no mu myaka ibihumbi ishije ibibazo ku bubatse byariho; nubwo icyo Bibiliya ibivugaho usanga gitandukanye cyane nibyo tubona muba Kristo ba none!

Itangiriro 2:24 " Ni cyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n’umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe."

Kubana akaramata n’ukubana ubudatandukana; icyo Bibiliya yemera ko gishobora kubatandukanya; buri wese akaba yemerewe kongera gushaka ni urupfu; nyamara iyo witegereje siko bimeze mu gihe cya none.

Wakwibaza niba zimwe mu nsengero n’aba Kristo ba none bakiyoborwa na Bibiliya bikakuyobera! ariko ukuri kw’ijambo ry’Imana ni ntakuka; mu yandi magambo, ukuri kwa Bibiliya ntiguhindurwa n’ibihe cyangwa ingorane duhura nazo.

Luka 16:17-18 " Icyoroshye ni uko ijuru n’isi byashira, kuruta ko agace k’inyuguti imwe yo mu mategeko kavaho.

“Umuntu wese usenda umugore we akarongora undi aba asambanye, kandi n’ucyura umugore usenzwe n’umugabo we aba asambanye."

Bibiliya itugaragariza ko abafashe icyemezo cyo kubana nk’umugabo n’umugore baba batakiri babiri ko ahubwo baba babaye umubiri umwe; bityo bakaba bagomba kubana.
Nyamara muri iyi minsi, ni gake wajya ku rukiko ukabura urubanza rw’umugabo n’umugore bashaka gutana.

N’iki bibiliya ivuga ku bashakanye mu gihe bafashe icyemezo cyo gutandukana ( Divorce )?

Mugihe habayeho gutandukana ku bashakanye; Inama ya mbere Bibiliya itanga nuko buri umwe yagenda akisubiraho; maze hakabaho kongera kwiyunga bakongera bakabana.

1 Abakorinto 7:11 " Ariko niba yahukanye, abe igishubaziko cyangwa yiyunge n’umugabo we, kandi umugabo ye gusenda umugore we. "

Mugihe kubana akaramata byanze; no kwiyunga ku bashakanye bikananirana; Bibiliya ivuga ko abo bombi bari barashakanye bemeje gutandukana; bombi baba bagomba kuba IBISHUBAZIKO nkuko twabisomye muri Bibiliya .

Kuba igishubaziko bishatse gusobanura ko abatandukanye bombi nta wuba yemerewe kongera gushaka; keretse mugenzi we atakiriho cyangwa se kuba bakwiyunga nkuko twabibonye bagasubirana; Ubirenzeho akongera gushaka dore icyo Bibiliya ibivugaho ndetse ni Yesu ubwe wabyivugiye.

Matayo 19:3-9 " Abafarisayo baza aho ari baramugerageza, baramubaza bati “Mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we amuhora ikintu cyose?” Na we arabasubiza ati “Ntimwari mwasoma yuko Iyabaremye mbere yaremye umugabo n’umugore, ikababwira iti ‘Ni cyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n’umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe’? Bituma batakiri babiri, ahubwo babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranyije hamwe, umuntu ntakagitandukanye.” Baramubaza bati “Niba ari uko, ni iki cyatumye Mose ategeka ko umugabo aha umugore urwandiko rwo kumusenda, abone uko yamwirukana?”

Arabasubiza ati “Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu inangiye, ariko uhereye mbere hose ntibyari bimeze bityo. Ariko ndababwira yuko umuntu wese uzasenda umugore we atamuhora gusambana, akarongora undi azaba asambanye. Kandi ucyura uwasenzwe na we aba asambanye.”

Bibiliya itugaragarije yeruye ko nta muntu wemewe gushaka cyangwa gushakwa n’uwakoze ubutane; Bibiliya ikagaragaza kandi ko ushatse cyangwa akabana n’ugifite uwo bashakanye w’igishubaziko aba akoze ubusambanyi.

Nubwo abantu twahinduka Imana yo ntihinduka; Uko yari iri kera n’ubu niko iri kandi niko izahora iteka ryose; Yitwa " NDIHO ".

None ko tukibona abapasiteri n’abakilisito basezerana abo batanye bakiriho kandi ijambo ry’Imana ritabyemera bituruka he?

Hari n’amatorero yizera kandi akemera Bibiliya nyamara asezeranya abantu b’Ibishubaziko bagifite abo bakoranye isezerano! Bibiliya yemera ko batanduka mu gihe baniwe kubana ariko bombi ibategeka kutongera gushaka; birakomeye ariko ubwo ari Bibiliya ibivuze dukwiye kubyumvira.

Kubana no gutandukana ubu byabaye nk’imikino; Umwe aho abyiyumviyemo arasaba ubutane mu minsi mike tukumva ku mpande zombi ku batanye buri umwe yakoze irindi sezerano ( Ubukwe ) kandi bose ari aba Kristo! Dore ko no gusezerana byongera bikabera imbere y’Imana; Bakarahira ko batazatandukanywa n’ikindi kitari urupfu cyangwa Yesu agarutse!

Imana ikomeze kwambika itorero ryayo imbaraga mu iyi minsi ikomeye y’imperuka kandi irikomereze ku rufatiro rw’ukuri arirwo Jambo ry’Imana ( Bibiliya ).Amen!

Like facebook: Buroyumutima Richard

Like page: Gospel Tone

Umwarimu akaba n’umuvugabutumwa : Richard BUROYUMUTIMA

From: Gethsemane Gospel Ministries

Ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa gutanga ubwunganizi

Contacts:0722356430 (Whatsapp);0781561919

IBITEKEREZO

 • mutatis Yanditse:

  Nikundiye makuruki birenze ibisanzwe.

  Nkunze byimazeyo amagambo meza ari hejuru aha. Ba kristo, banyamadini, banyamatorero namwe bayobozi bayo, nimwumve ijambo mbafitiye kubwamagambo meza makuruki yacu iduhaye:

  Matayo 13:51, haragira hati ayo:

  magambo yose aho murayumvise???? Baramusubiza bati yeeeee.
  Namwe musome. Amahoro@

Tanga igitekerezo


Kwamamaza Car Free Day/ 18/02/2018
INKURU ZAMAMAZA 10-08-2018

ITANGAZO RYA CYAMUNARA

Kwamamaza
Perezida KAGAME avuga ku manyanga mu Iyubakwa rya Hotel ya FERWAFA n’ikibazo cy’abana bo ku mihanda
KAGAME avuga kuri za Mission z’abayobozi zidasobanutse
IBYO ABANYAMAKURU BAVUGA KU IYEGURA RYA Fred MUVUNYI ku buyobozi bwa RMC
Uwari V/Perezida w’Urukiko rw’Urukiko rurinda Itegeko Nshinga/ Burundi
RUNIGA avuga uko bazinjira Congo
Ubutumwa bw’Umuturage kuri Perezida KAGAME
Kwamamaza